Wet bescherming persoonsgegevens

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt de privacy van personen. Burgers hebben namelijk het recht te weten waarom en hoe een organisatie omgaat met de verkregen persoonsgegevens. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn daarom vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Over de privacywetgeving

In de Wet bescherming persoonsgegevens zijn veel regels omtrent privacy vastgelegd. In de Wbp maakt men onderscheid tussen normale gegevens en gevoelige gegevens. Maar de Wbp geeft ook belangrijke voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens en regelt de rechten van de betrokkene en de plichten van de verwerker van de gegevens. Zo is onder andere vastgelegd wat men wel en niet mag doen met uw gegevens. U heeft bijvoorbeeld altijd recht op inzage in uw gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of een organisatie zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens houdt. De wettelijke taak van de Autoriteit Persoonsgegevens is het beoordelen of personen en organisaties zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens houden.

Sinds de uitbreiding van de Wbp op 1 januari 2016 is het verplicht datalekken te melden. Wanneer er sprake is van een ernstig datalek dienen bedrijven en overheidsorganisaties dit direct te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat kunt u doen?

De Wet bescherming persoonsgegevens richt zich niet alleen tot degenen die persoonsgegevens verwerken, maar juist ook op de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt.

Zo biedt dit recht iedereen de mogelijkheid om te controleren of en op welke manier zijn of haar gegevens verwerkt worden. Leidt dit tot de conclusie dat de persoonsgegevens gecorrigeerd moeten worden, dan kan er een verzoek ingediend worden bij degene die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking.

Tot slot is het mogelijk verzet te tonen tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking. De verwerking van persoonsgegevens moet dan mogelijk gestaakt worden.

Geef een reactie